Toán 7-Giải đề thi học kỳ II/2020

Bài 1 a.

Dấu hiệu ở đây là điểm kiểm tra môn toán của lớp 7A.

Lớp có 3×10 = 30hs

Bảng tần số:

Điểm 2 3 4 5 6 7 8 9 10
tần số 3 5 4 4 4 3 4 2 1

Điểm trung bình cộng môn toán là

2x3+3x5+(4+5+6+8)x4+7x3+9x2+10x130=5,4

Bài 2. Cho đơn thức 

A=43x4y.12x2ya. Thu gn A=23x6y2b. Giá tr đơn thc ti x=1 và y=2A=23.(1)6.22=83

Cho 2 đa thức

A(x)=2x+2x35+x2 và B(x)=3x+x2+1+x3

a. Sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến

A(x)=2x3+x22x5B(x)=  x3+x23x+1

b. TínhP(x)=A(x)+B(x)P(x)=3x3+2x25x4Q(x)=A(x)B(x)Q(x)=x3+x6

c. Tính P(1), Q(-1)

P(1)=3.13+2.125.14 = 4Q(1)=(1)3+(1)6=8

Hình học:

a. CM AHB=AHCXét 2 tam giác vuông AHB và AHC vuông ti H có:AB=AC(gt)B=C(gt)vy AHB=AHC (cnh huyngóc nhn)

b. CM H là trung điểm BC. Tính AH.

Từ CM câu a. ta suy được HB=HC=BC/2 (cạnh tương ứng)

suy ra H là trung điểm BC

Tính AH. Theo pitago trong

 

vuông AHB vuông ti H cóAC2= HA2+HC2HA2=AC2HC2HA2=10262=10036=64HA=8cm

 

c. CM BHE=CHFXét 2 tam giác vuông BHE và CHF có:BH=HC(cmt)B=C(gt)vy BHE=CHF (cnh huyngóc nhn)

d. CM: AM>AC

Xét tam giác vuông AMH có:

AM>AB (vì MH>BH)

mà AC=AB(gt)

=> AM>AC (đpcm)

Leave a Reply