Bài tập về nhà ngày 16/8

Nếu như không thể xem dưới dạng công thức toán học. Vui lòng bấm tải lại trang vài lần. Hệ thức lượng trong tam giác (tt) Cho tứ giác lồi…

Continue Reading Bài tập về nhà ngày 16/8

Toán 8 – Đáp án Đề thi học kỳ II/2020

Bài 1 a.        2x+5=3⇔x=–1 b.       (3x-2)(3x+5) = 0 ⇔3x–2=0 hoặc 3x+5=0⇔x=23 hoặc x=–53 c.  1x+3=1x2–9 ĐK có nghĩa: x2–9#0 ⇒x#±3Quy đồng bỏ mẫu ta được:      x–3 = 1⇔  x    = 4 (thỏa mãn đk) Bài 2. Giải bất phương trình a. 2(x-1)<x+3 ⇔2x-2<x+3⇔2x-x<3+2⇔     x    <5 b.   4x-53≥7-x5⇔5(4x-5)≥3(7-x)⇔20x-25≥21-3x⇔   23x    ≥ 46⇔   x≥4623=2 Phần biểu diễn lên trục số các…

Continue Reading Toán 8 – Đáp án Đề thi học kỳ II/2020