Toán 8 – Đáp án Đề thi học kỳ II/2020

Bài 1 a.        2x+5=3⇔x=–1 b.       (3x-2)(3x+5) = 0 ⇔3x–2=0 hoặc 3x+5=0⇔x=23 hoặc x=–53 c.  1x+3=1x2–9 ĐK có nghĩa: x2–9#0 ⇒x#±3Quy đồng bỏ mẫu ta được:      x–3 = 1⇔  x    = 4 (thỏa mãn đk) Bài 2. Giải bất phương trình a. 2(x-1)<x+3 ⇔2x-2<x+3⇔2x-x<3+2⇔     x    <5 b.   4x-53≥7-x5⇔5(4x-5)≥3(7-x)⇔20x-25≥21-3x⇔   23x    ≥ 46⇔   x≥4623=2 Phần biểu diễn lên trục số các…

Continue Reading Toán 8 – Đáp án Đề thi học kỳ II/2020