Bài tập về nhà ngày 16/8

Nếu như không thể xem dưới dạng công thức toán học. Vui lòng bấm tải lại trang vài lần.

Hệ thức lượng trong tam giác (tt)

Cho tứ giác lồi ABCD có AB=AC=AD=10cm, B^=600 và A^=900.

a. Tính đường chéo BD (*)

b. Tính các khoảng cách BH và DK từ B và D đến AC (**). Hướng dẫn dựng BH và DK AC. (H, K AC)

c. Tính HK (**)

d. Vẽ BEDC kéo dài. Tính BE, CE và DC (***). Chú ý tính chất nữa tam giác đều.

Tỷ số lượng giác trong tam giác vuông.

Cho tam giác ABC vuông tại A. Có AB=10cm và AC=15cm.

a. Tính B^ (*)

b. Phân giác trong góc B các AC tại I. Tính AI (**)

c. Vẽ AH vuông góc BI tại H. Tính AH. (**)

Nếu như các bạn giải đúng hết cả 2 bài thì bonus (**). Tổng cộng 15*

This Post Has One Comment

Leave a Reply