Đánh giá kết quả dự báo Tháng, đánh giá kết quả dự báo hàng tháng. Hỗ trợ hệ thống nâng cấp khả năng dự báo giá.