Cung cấp kiến thức cơ sở môn tiếng Anh và bài tập

Trạng từ – Adverb

Trạng từ là từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ, một trạng từ khác hay cho cả câu.Vị trí: Trạng từ thường đứng trước từ hay mệnh đề…

Continue Reading Trạng từ – Adverb