Tính từ trong tiếng Anh – Adjectives

Tính từ trong tiếng Anh làm rõ nghĩa hơn cho danh từ và làm Object cho động từ BE. Vị trí của tính từ là đứng trước danh từ hoặc đứng sau động từ TO BE.

Trong tài liệu sau các bạn sẽ được cung cấp thông tin về các loại tính từ, thứ tự của từng loại khi có nhiều tính từ, các biến đổi các từ loại khác thành tính từ…

Các bạn có thể tải tài liệu ở đây