Từ loại trong tiếng Anh

Tiếng Anh hay bất cứ một ngôn ngữ nào khác đều cấu tạo từ 2 thành phần: Từ và Ngữ

Từ : bao gồm cấu trúc phát âm, ý nghĩa và từ loại.

Ngữ: là câu bao gồm nhiều từ đi với nhau theo một trật tự, một hệ thống được quy ước trước, gọi là ngữ pháp.

Chủ đề này sẽ đề cập về phần từ loại và cách sử dụng, biến đổi qua lại giữa các loại từ.

Từ trong tiếng Anh phổ biến nhất có 04 loại chính: Danh, Động, Tính, Trạng

Danh từ – Noun (n): Thành phần không thể thiếu được trong các mẫu câu phổ biến. Trả lời cho câu hỏi ai? cái gì? Vật gì? Trong cấu trúc ngữ pháp danh từ thường đóng vai trò “S” Subject: Chủ ngữ hoặc “O” Object: tân ngữ. Chủ yếu được chia làm 2 loại: đếm được và không đếm được. Chi tiết các bạn có thể tham khảo thêm trong tài liệu này

Động từ – Verb (v): Động từ là thành phần thứ 2 không thể thiếu được trong câu. Để trả lời cho câu hỏi làm cái gì ? làm hành động gì? Trong cấu trúc ngữ pháp động từ thường đi liền sau Chủ ngữ “S” hoặc đi sau một động từ khác.

Stop smoking: ngưng hút

Want to buy: Muốn mua

Cụ thể các bạn có thể tham khảo thêm trong tài liệu này

Ngoài ra đối với ngữ pháp động từ rất quan trọng nó đóng vai trò thể hiện cấu trúc ngữ pháp bao gồm:

Cấu trúc câu: Khẳng định, phủ định và nghi vấn

Thể của câu: Chủ động (Active) – Bị động (Passive)

Thời gian – Thì của câu. Gồm có 3 thì chính Past – Present – Future

Trong mỗi thì lại được phân ra làm 4 thức:

Simple – Thức đơn. Ví dụ: Simple present: Hiện tại đơn – Simple Past: Quá khứ đơn – Simple Future: Tương lai đơn. Chủ yếu để diễn tả hành động hay thói quen trong mỗi thì.

Continuous – Thức tiếp diễn. Ví dụ: Present Cont. : Hiện tại tiếp diễn – Past Cont.: Quá khứ tiếp diễn – Future Cont. : Tương lai tiếp diễn. Dùng để nhấn mạnh hành động đang diễn ra tại mỗi khung thời gian. Quá khứ – Hiện Tại – Tương lai.

Perfect – Thức hoàn thành. Ví dụ: Present perfect: Hiện tại hoàn thành – Past perfect: Quá khứ hoàn thành – Future Perfect: Tương lai hoàn thành. Dùng để nhấn mạnh sự kết thúc của một hành động và kết quả của hành động đó cho thời gian về sau.

Perfect Continuous – Thức hoàn thành tiếp diễn. Là thức cao cấp nhất trong 3 thức còn lại. Dùng để nêu lên vấn đề về nhân và quả. Nhân là hành động đã kết thúc nhưng quả của hành động đó vẫn còn tiếp diễn.

Chi tiết về cú pháp và cách sử dụng các bạn có thể tham khảo tại đây