Bài tập về nhà ngày 30/8

Môn Hình học + Lượng giác

Bài 6. Tính diện tích hình thang ABCD (AB // CD), biết AB = 10, CD = 27, AC = 12, BD = 35 (2*)
Bài 7.Cho biết chu vi của một tam giác bằng 120cm. Độ dài các cạnh tỉ lệ với 8, 15, 17.
a) Chứng minh rằng tam giác đó là một tam giác vuông.
b) Tính khoảng cách từ giao điểm ba đường phân giác đến mỗi cạnh. (3*)

Bài 8. Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH. Biết A^=48°, AH=13cm. Tính chu vi tam giác ABC. (2*)

Bài 9. Cho ABC vuông tại A, AB=a, AC=3a. Trên cạnh AC lấy các điểm E, D sao cho AD = DE = EC.

a. CMR: DEDB=DBDC         b. CM: BDE~CDB

c. Tính AFB^+BCD^

(3*)

(tổng 4 bài 10*, nếu đúng hết +2*)

Leave a Reply