Mệnh đề (Clauses) – Cụm từ (phrases)

Mệnh đề – Clauses: Mệnh đề là một nhóm từ bao gồm chủ ngữ và một động từ được chia. Một mệnh đề chỉ chứa một chủ ngữ và một động từ. Chủ ngữ của mệnh đề có thể được đề cập hoặc ẩn, nhưng động từ phải rõ ràng và có thể phân biệt được.

Ví dụ:

 • I graduated last year. (Câu có một mệnh đề)
 • When I came hereI saw him. (Câu có hai mệnh đề)
 • When I came hereI saw him, and he greeted me. (Câu có ba mệnh đề)

Mệnh đề chia làm 2 loại chính:

Độc lập – Independent clause: là mệnh đề có thể đứng riêng một mình và vẫn thể hiện đầy đủ ý nghĩa, tương đương với một câu – sentence, về mặt ngữ pháp.

Trong một câu, hai mệnh đề độc lập có thể được nối với nhau bằng các từ liên kết như: and, but, so, or, nor, for *, yet *.

Ví dụ:

 • He is a wise man.
 • I like him.
 • Can you do it?
 • Do it please. (Subject you is hidden)
 • I read the whole story.
 • I want to buy a phone, but I don’t have enough money. (Two independent clauses)
 • He went to London and visited the Lords. (Subject of the second clause is ‘he,’ so “he visited the Lords” is an independent clause.)
 • Alex smiles whenever he sees her. (One independent clause)

Mệnh đề phụ thuộc – Dependent Clause: Một mệnh đề phụ thuộc không thể tự đứng riêng một mình vì nó thể hiện một ý tưởng hoặc suy nghĩ chưa hoàn chỉnh. Nó còn được gọi là mệnh đề cấp dưới. Các mệnh đề phụ thuộc giúp các mệnh đề độc lập hoàn thành câu. Một mệnh đề phụ thuộc một mình không thể tạo thành một câu hoàn chỉnh. Các từ nối làm công việc nối mệnh đề phụ thuộc với mệnh đề khác để hoàn thành câu. Trong mỗi mệnh đề phụ thuộc, từ đầu tiên là phụ tố. Phụ từ bao gồm đại từ tương đối, liên từ phụ và dấu mệnh đề danh từ.

Ví dụ:

 • When I was dating Daina, I had an accident.
 • I know the man who stole the watch.
 • He bought a car which was too expensive.
 • I know that he cannot do it.
 • He does not know where he was born.
 • If you don’t eat, I won’t go.
 • He is a very talented player though he is out of form.

Cụm từ – phrases: Cụm từ là một nhóm các từ liên quan trong một câu bổ sung cho cấu trúc tổng thể của câu. Một cụm từ không chứa chủ ngữ, động từ và tân ngữ. Do đó, một cụm từ không thể đứng một mình để mang lại ý nghĩa hoàn chỉnh.

Có nhiều loại cụm từ các bạn tham khảo thêm ở đây

Leave a Reply