Toán 8 – Đáp án Đề thi học kỳ II/2020

Bài 1 a.

 

     2x+5=3x=1

b.       (3x-2)(3x+5) = 0

3x2=0 hoc 3x+5=0x=23 hoc x=53 c.  1x+3=1x29 ĐK có nghĩa: x29#0 x#±3Quy đng b mu ta đưc:      x3 = 1  x    = 4 (tha mãn đk)

wink

Bài 2. Giải bất phương trình

a. 2(x-1)<x+3

2x2<x+32xx<3+2     x    <5 b.   4x537x55(4x5)3(7x)20x25213x   23x     46   x4623=2

Phần biểu diễn lên trục số các bạn tự vẽ

Bài 3. Gọi quãng đường AB là x (km). Điều kiện x>0

Ta có thời gian đi là 

x25 gi

thời gian về là 

x30 gi

Vậy ta có phương trình là

x25x30=2060

Giải pt trên ta được x= 50km (thỏa đk)

Phần Hình học

a. Theo định lý pitago trong

vuông ABC ta có:       BC2=AB2+AC2 BC2=36+64=100BC=10cm

b. Xét 2 tam giác  ∆ABC và ∆HBA có:

A=H=90°(gt)B chung

⇒∆ABC ~ ∆HBA (g-g)

c. Tính AH

ABC vuông ti A và đưng cao AH, theo công thc din tích ta có:SABC=12AB.AC=12AH.BCAH=AB.ACBC=6.810=4.8cm

d. CM ∆ABF~ ∆CBE

Xét 2 tam giác ∆ABF và ∆CBE có

EBA=EBC (gt) (1)Trong vuông AHB có: HAB+CBA=90°Trong vuông CAB có: ACB+CBA=90°HAB=ACB (cùng ph vi CBA) (2)t (1) và (2) suy ra ABF CBE (đpcm)

Leave a Reply